viernes, 24 de noviembre de 2017

El dilema (eleccions/referéndum 21D) - en català -
El proper día 21 de decembre toca anar a votar (de nou) en unes eleccions “autonómicas” inconstitucionals y per tant il.legales donat que aquestes nomes poden ser convocades pel govern autonómic i no pel govern central.

Tenim 3 opcions:

a)      Anar a votar per la República Catalana (independent d’España)
b)      Votar per la continuitat de l’autonomía actual sota el control del govern estatal i
c)       No fer res  – ya sortirà el que toqui –

Si optem per la primera opció, ens preguntem:

Ens foteran fora del Euro? – doncs no. Hi i à diversos paisos que utilitzan l’euro sense problemas i sense ser de la UE. Andorra, Vaticà, etc.

No serem membres de la UE? – Molts països no ho són i Gran Bretanya just marxa. – Passa alguna cosa?. Deixarà la SEAT de fabricar cotxes pel Grup VW?. Els negocis NO tenen fronteres.

Si vull viatjar a Andalusia o Extremadura, o per al cas a França o Alemanya, em demanaran un visat? – Si tens passaport espanyol, ningú t'ho pot llevar – i per tant, tots els temes migratoris interns o externs, obligadament es mantenen sense canvi.

I  que passa amb les pensions? – totes les cotitzacions que s'hagin efectuat a qualsevol País- són subjectes a l'oportú pagament de pensió per jubilació d'aquest País. Un ciutadà amb passaport espanyol que hagi cotitzat a Espanya i ara viu a Filipines, o a Catalunya, que en aquest cas seria el mateix, té assegurada la seva pensió pel govern espanyol. Les futures cotitzacions a la Seguretat Social catalana, hauran de ser pagades pel govern català. No obstant això, Espanya té un reconegut dèficit fiscal que amenaça el fons per al pagament de les pensions espanyoles. Catalunya té per si sola, (sense les aportacions obligades a Espanya equivalents al 20% de tots els ingressos espanyols) més ingressos que despeses i per tant podrà pagar sense problemes futures prestacions de la Seguretat Social incloent les pensions.

A nivell social i cultural, l'idioma català sempre ha conviscut amb el castellà, tant al carrer com a les escoles, igual que passa amb les manifestacions culturals i socials de qualsevol origen. La segregació i la polarització són un mite infundat.

Si optem per la segona opció:

Retornem a l'estabilitat i pau social que ens brindava el nostre estatut d'Autonomia?
Lamentablement no!. – L'aplicació de l'Art. 155, corregit i augmentat molt més enllà de les pròpies lleis vigents (que no permeten una substitució del govern legítim d'una Autonomia, sense més) – es convertirà en una nova dictadura sobre el poble de Catalunya, tant independentistes com a defensors del statu quo. Algú que tingui memòria, vol tornar als temps de la censura, la prohibició de reunió, l'idioma castellà obligatori i la catequesis, com a única opció escolar? Què passarà amb l'educació laica i d'ètica per la ciutadania?.

Gaudeixo les estupendes autovies espanyoles, a les quals hem contribuït amb el 20% del total d'impostos pagats a Espanya, però trovo a faltar les mateixes infraestructures, fonamentals per al nostre desenvolupament econòmic en l'eix mediterrani, - a més sense penalitzar-nos amb peatges abusius, com si no paguéssim ja amb els nostres impostos el gaudi d'aquestes vies. En el seu lloc financem i després pagarem durant molts anys, el rescat d'autopistes fallides, aeroports inútils i experiments en plataformes marines a través de les factures incrementades de subministraments.

Amb aquesta opció la situació no canviarà, és més, en haver propiciat el govern espanyol la sortida d'importants empreses de Catalunya (sobretot de l'IBEX que compta amb consellers delegats, exmandataris del gobierno amb compensacions milionàries) empobrirà el nostre país, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball i oportunitats. Cal enfonsar Catalunya!.

Pau Social? – és molt poc probable que tot torni a la “normalitat”, quan almenys la meitat de la població catalana reprova la corrupció violencia i sobretot els mètodes de negociació inexistent amb l'Estat i la repressió en totes les seves expressions.

En quant a la tercera opció:.

El millor és no fer res i esperar a veure que passa… Aquesta opció és legítima i sobretot molt còmoda. L'inconvenient que té és que en aquest cas, a qui li valgui aquesta opció, no tindrà dret d'opinió, crítica, o queixa, de cap tipus, en funció de l'opció que surti guanyadora.

Lamentablement, és molt humà que qui menys es mulla, més critica.

Tu decideixes! - El futur dels teus fills i néts està a les teves mans.

El 21 de desembre de 2017 s'escriu una nova pàgina a la història de la qual TU en formaràs part.

jueves, 23 de noviembre de 2017

El dilema (elecciones/referéndum 21D)


El próximo 21 de diciembre toca ir a votar (de nuevo) en unas elecciones “autonómicas” inconstitucionales y por tanto ilegales dado que éstas sólo pueden ser convocadas por el gobierno autonómico y no por el gobierno central.

Tenemos 3 opciones:

a)      Ir a votar por la República Catalana (independiente de España)
b)      Votar por la continuidad de la autonomía actual bajo el manto del Gobierno estatal y
c)       No hacer nada – ya saldrá lo que salga –

Si optamos por la primera opción, nos preguntamos:
Nos echarán del Euro? – pues no. Hay varios países que usan el Euro sin problemas y sin ser de la UE. Andorra, Vaticano, etc.
No seremos miembros de la UE? – Muchos países no lo son y Gran Bretaña justo se va. – Pasa algo?.  Dejará la SEAT de fabricar coches para el Grupo VW?. Los negocios NO tienen fronteras.
Si quiero viajar a Andalucía o Extremadura, o para el caso a Francia o Alemania, me pedirán un visado? – Si tienes pasaporte español, nadie te lo puede quitar – y por lo tanto todos los temas migratorios internos o externos obligadamente se mantienen sin cambio alguno.
Y la pensión qué? – todas las cotizaciones que se hayan efectuado en cualquier País- son sujetas al oportuno pago de pensión por jubilación de ese País. Un ciudadano con pasaporte español que haya cotizado en España y ahora vive en Filipinas, o en Cataluña, que en éste caso sería lo mismo, tiene asegurada su pensión por el gobierno español. Las futuras cotizaciones a la Seguridad Social catalana, habrán de ser pagadas por el gobierno catalán. No obstante, España tiene un reconocido déficit fiscal que amenaza el fondo para el pago de las pensiones españolas. Cataluña tiene por sí sola, (sin las aportaciones obligadas a España equivalentes al 20% de todos los ingresos españoles) más ingresos que gastos y por lo tanto podrá pagar sin problemas futuras prestaciones de la Seguridad Social incluyendo las pensiones.
A nivel social y cultural, el idioma catalán siempre ha convivido con el castellano, tanto en la calle como en las escuelas, al igual que pasa con las manifestaciones culturales y sociales de cualquier origen. La segregación y la polarización son un mito infundado.

Si optamos por la segunda opción:
Retornamos a la estabilidad y paz social que nos brindaba nuestro estatuto de Autonomía?
Lamentablemente no!.  – La aplicación del Art. 155, corregido y aumentado mucho más allá de las propias leyes vigentes (que no permiten una sustitución del gobierno legítimo de una Autonomía, sin más) – se convertirá en una nueva dictadura sobre el pueblo de Cataluña, tanto independentistas como defensores del statu quo.  Alguien que tenga memoria, quiere regresar a los tiempos de la censura, la prohibición de reunión, el idioma castellano obligatorio y la catequesis, como única opción escolar? Qué pasará con la educación laica y de ética por la ciudadanía?
Disfruto las estupendas autovías españolas, a las que hemos contribuido con el 20% del total de impuestos pagados en España, pero echo a faltar las mismas infraestructuras, fundamentales para nuestro desarrollo económico en el eje mediterráneo, - además sin penalizarnos con tremendos peajes, como si no pagáramos ya con nuestros impuestos el disfrute de éstas vías. En su lugar financiamos y después pagaremos durante muchos años, el rescate de autopistas fallidas, aeropuertos inútiles y experimentos en plataformas marinas a través de las facturas incrementadas de suministros.
Con ésta opción la situación no cambiará, es más, al haber propiciado el gobierno español la salida de importantes empresas de Cataluña (sobre todo del IBEX que cuenta con consejeros delegados, ex mandatarios del gobierno con compensaciones millonarias) empobrecerá nuestro país, con la consiguiente pérdida de lugares de trabajo y oportunidades. Hay que hundir Cataluña!.
Paz Social? – es muy poco probable que todo vuelva a la “normalidad”, cuando al menos la mitad de la población catalana reprueba la corrupción y sobre todo los métodos de negociación inexistente con el Estado y la represión en todas sus expresiones.

En cuanto a la tercera opción.
Lo mejor es no hacer nada y esperar a ver que pasa…   Esta opción es legítima y sobre todo muy cómoda. El inconveniente que tiene es que en ese caso, a quien le valga dicha opción, no tendrá derecho de opinión, crítica, o queja, de ningún tipo, en función de la opción que salga ganadora.
Lamentablemente, es muy humano  que quien menos se moja, más critica.

Tu decides ! - El futuro de tus hijos y nietos está en tus manos.  

El 21 de diciembre de 2017 se escribe una nueva página en la historia de la que TU formarás parte.
 


domingo, 12 de noviembre de 2017

Democracia ?Etimológicamente democracia es algo así como el "Poder del Pueblo"

falta definir "el pueblo" - hay muchas definiciones en la Wikipedia al respecto -.

El caso es que un instrumento fundamental de la democracia es la capacidad de resolver conflictos de cualquier índole a través de la opinión de la mayoría de los afectados por el conflicto en cuestión.

Cual es el conflicto ? - pues básicamente una situación de tensión entre una comunidad y otra por motivos de desequilibrio de poder, de justicia, de opinión, etc., y que es resuelto a través de la decisión de una mayoría de los afectados directos de dicho conflicto.

Lo anterior no quiere decir que la solución sea perfecta, pues una mayoría no necesariamente tiene la razón última en la solución de un conflicto determinado, sin embargo al menos da evidentemente una satisfacción a una mayoría y abre el camino a negociaciones que sirven para equilibrar el problema en cuestión.

La democrácia prevee el mecanismo del referendum (sistema binario de decisión) para resolver diáfanamente situaciones que de otra manera se enquistarían y se convertirían en problemas indisolubles y tendentes a una tensión en aumento que puede acabar en soluciones nada democráticas, como la imposición por la parte más poderosa, aunque no mayoritaria en el ámbito del conflicto.

La escisción de Cataluña en éste caso sólo se podrá resolver, tarde o temprano a través de un referendum universal, avalado por todas las partes en conflicto y bajo supervisión neutral internacional, tomando en cuenta todos los intereses en juego, marginando categoricamente toda intervención política interesada en el proceso.

Las elecciones catalanas de 2015 han sido insuficientes, pues a pesar de conseguir una mayoría parlamentaria independentista, no obtubo una mayoría en número de electores a favor de la independencia.

El referendum del 1/10/2017 falló (al menos a efectos de la Unión Europea), dado que era "Ilegal" según las leyes españolas aparte de que habría tenido un resultado aún más contundente si no hubiera sido coartado de todas las maneras posibles por el estado español.

Las elecciones "autonómicas" del 21/12/2017, a parte de ser extemporáneas (ya tenemos un gobierno legítimo catalán al menos durante 2 años más), son manifiestamente ilegales conforme a la propia constitución española. Las elecciones autonómicas las convoca el President de la Generalitat, no un gobierno de ocupación.

Que pasará despues del 21/12/2017 ?  -  me reservo la opinión -, pero dudo que deje resuelto el contencioso entre España y Cataluña.

Imperativamente habrá un referendum de autoderterminación de Cataluña, cuanto antes mejor.

No es Cataluña, es la Unión Europea la que se está jugando su futuro.

Tendremos una nueva Europa con 49 naciones en lugar de 27 Estados ? - puede ser -, pero siempre será mejor tener unas naciones que viven en armonía y equilibrio social y económico con respecto a los demás, que no unos Estados autoritarios que solamente defienden recíprocamente sus intereses económicos.

La fé mueve montañasHoy, (y desde hace bastante tiempo), Cataluña es un hervidero de opiniones, ideas y acontecimientos.
Actualmente vivo exclusivamente del “adoctrinamiento” de los medios de comunicación relativos a la causa del “independentismo catalán”.

Me oriento, no sólo con los medios oficiales españoles (TVE, TV5, TV13, la Sexta) sino, por supuesto también de TV3, la 8, y diarios como Vilaweb, ARA,cat y naturalmente de los medios sociales por internet y finalmente, a veces de los medios internacionales (BBC, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, etc.

Estoy desbordado de tanta información y tanta des-información. Opiniones contradictorias y muchas veces totalmente falaces, contrarias a toda lógica, desconocimiento del trasfondo de las circunstancias y el sentido común.
Todos los ríos de tinta y bytes digitales perdidos en el ciberespacio, no sirven para nada si no se toman en cuenta varios factores, a saber:
1)      Hoy la historia ya no la cuentan solo los vencedores. La verdad prevalece finalmente, si la sociedad permeable a los acontecimientos consigue ser informada de hechos (FACTS) inapelables.
2)      Si existe una sociedad claramente diferenciada de una multitud de ciudadanos que, sin duda, rechazan el “statu quo” en que se encuentran inmersos, (si se contempla la historia) desde hace mas de 300 años (salvando algún pequeño momento de gloria), éste hecho no puede ser simplemente ignorado por la opinión pública, española, ni la europea y tampoco la universal.
3)      El agravio comparativo de un pueblo con una cultura, sociedad y “savoir-faire” claramente difenreciado del Estado al que está sometido a la fuerza, no puede jamás ser sometido por unas “leyes” que NO fueron jamás refrendados por los propios afectados. (Recorte del Estatut de Autonomía del 2006 en 2010 por iniciativa unilateral del Gobierno de España).
4)      Los medios internacionales, parecen no tener aún idea de la accidentada historia de Cataluña y sus gentes, de las represiones y del talante negociador de sus ciudadanos, del carácter dominante y conquistador del gobierno mesetario español, del expolio sistemático de ésta sociedad catalana, pacífica, trabajadora y ordenada. Antes de escribir artículos incendiarios de la mezquindad y supuestos privilegios de la sociedad catalana, bien harían los medios en conocer más a fondo los motivos de ésta nación para tener motivos urgentes de separación de un estado despótico y opresor, para más gloria de sus oligarcas, enchufes y consejeros en las grandes empresas del IBEX.
Si… es verdad, estoy adoctrinado, vaya, me han comido el coco… mi consuelo es que hay mas de 2 millones de personas como yo, adoctrinadas (debe ser porque tenemos los mejores políticos que hacen caso de las convicciones de su pueblo) – no al revés – como parece ocurrir en otras partes.

Será que nuestros políticos tendrán que convertirse además de héroes, en mártires por acatar el clamor de su pueblo, que por ello acaban en el exilio o presos?,  Para colmo son encarcelados LIDERES (sí, con mayúscula) de la Sociedad Civil por dirigir y defender la causa por el derecho inalienable de la Autodeterminación de los Pueblos, según recogido en la carta de las Naciones Unidas, suscrita por España, y que está infinitamente por encima de la famosa (y alterada ) Constitución Española.


lunes, 2 de octubre de 2017

Tlatelolco 2/10/1968, Cataluña 1/10/2017Alguien se acuerda de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en que murieron alrededor de 800 “activistas”, “agitadores”, “comunistas”,  padres de familia con sus hijos, obreros y estudiantes en la plaza de Tlatelolco en México D.F. a manos de las fuerzas represoras del ejército mexicano? , además de miles de presos políticos de los que después nunca se supo nada?  aumentando sin cesar las listas de “desaparecidos”?.
En aquel entonces, toda la protesta iba dirigida contra la brutalidad policial, el acoso a los dirigentes estudiantiles y la violación de los centros estudiantiles. El movimiento duró desde el 23 de Julio, hasta la muerte súbita por represión de todo intento de movilización en aras de la olimpiada que comenzaría, cuando si no,  el 12 de octubre de aquel año.

Ayer, en Cataluña, lo único que se parece a ésta efemérides ocurrida hace exactamente 49 años, es el futíl  intento del uso de la violencia contra la población indefensa, por un referéndum (anti-democrático? – por ilegal -), sin conseguir otra cosa que una radicalización e intensificación del odio hacia los estamentos represores.

El movimiento actual independentista catalán, no se incubó en unos cuantos meses, sino que lleva latente 303 años, desde que Cataluña fuera anexionada por la fuerza a las huestes de Felipe V, reforzado por el recorte al estatuto de autonomía consagrado en la constitución española, en 2010. 

Por otro lado, cuando existen protestas por cualquier motivo, suele haber una razón de fondo que implica la necesidad imperiosa de buscar un re-equilibrio que, nunca, nunca jamás, se puede resolver por medio de la violencia.

En su momento, los estudiantes del 68 sólo teníamos como armas en nuestro poder, volantes informativos impresos en mimeógrafo (que es eso?) repartiéndolos, a costa de ser encarcelados, a escondidas en los trolebuses y otros transportes públicos.

No había Whatsapp, ni twitter, ni Facebook. No había teléfonos móviles, ni internet. Nada que se le parezca. La información se transmitía por telex (que es eso?), no había aún siquiera telefax (what?).

Ante tal panorama, prácticamente NADIE se enteró de lo que pasó. La prensa, idéntica a la de ahora, publicaba lo que le convenía a sus patrocinadores; el gobierno mexicano, y ahora el gobierno de España.

Ah!... la diferencia ahora es que los medios sociales de comunicación impiden esconder las atrocidades cometidas por nuestros dirigentes. Las armas que utiliza la ciudadanía de Cataluña son la democracia pura y dura, la legitimidad, la razón y sobre todo la NO VIOLENCIA.

De poco le sirvió al gobierno de España bloquear las conexiones de internet en Cataluña, cerrar el espacio aéreo de Barcelona, buscar urnas y papeletas debajo de las piedras, correr rumores falsos de todo tipo, calumniar y mentir sin parar, pues el referéndum democrático por la independencia se realizó contra todo intento llegando a extremos surrealistas del gobierno español de impedirlo.

Son otros tiempos aquellos. Hoy, 49 años más tarde menos un día hemos demostrado que conseguiremos nuestro objetivo.

Los caídos en la guerra civil aun en las cunetas, los caídos no reconocidos en Tlatelolco podrán descansar, pues, al igual que con las leyes de la física, todo acaba acomodándose donde tiene que estar, no importa el tiempo que tarde.