sábado, 25 de noviembre de 2017

Salida de emergenciaAqui algunas consideraciones por el maltrato de la aerolínea Vueling a una pasajera por negarse a hablar en castellano en un vuelo desde BCN-MAH, con la consecuencia de haber sido, no sólo echada fuera del avión, sino que además sin poder volver a utilizar dicha aerolínea para viajar y sin devolución del precio del billete.

A favor de la pasajera:

1) Nadie está obligado a hablar o entender el castellano (hay 6,700,000,000) que no lo entienden. Incluso existen, aunque no lo parezca, catalanoparlantes que NO hablan castellano. (inmigrantes extranjeros en Cataluña, hijos de emigrantes catalanes, etc.

2) Si la Señora, en el asiento de emergencia fuera de Borneo, tampoco iba a replicar a la azafata en castellano. Su idioma nativo, tanto en Mahón como en Barcelona es el catalán y se entiende perfectamente que no tenía por que contestar nada en castellano. Al fin y al cabo el idioma que se habla por éstos lares, hoy por hoy, es el catalán.

3) Me perdonarán los responsables de la política de empresa de Vueling, que no tengan, al menos, una persona que hable y entienda el idioma del lugar desde donde vuelan. Como harían si volaran desde/hacia Tokyo, no habiendo nadie que entienda/hable el japonés ?.

4) Aquí hay mucha mala baba. El requerimiento de colocar el equipaje de mano en el compartimiento superior estando en una salida de emergencia, es de recibo y obligado cumplimiento. Esto se puede hacer entender incluso por señas, sin que corra la sangre, ni mal rollo, ni otras consideraciones catalanófobas. Es lamentable que la tripulación de ésta línea aérea no estuviera preparada para resolver un asunto tan sencillo, sin llegar a mayores y sin acudir a la intervención del comandante.

A favor de la línea aérea:

Si la pasajera en cuestión estaba situada en un asiento en la salida de emergencia, es de rigor leer y comprender las instrucciones impresas para la utilización de éstos asientos, y que incluye entender las instrucciones dadas por la tripulación en un caso de emergencia sobrevenida. Y esto se refiere al idioma de la nacionalidad de la línea aérea y al idioma inglés.

En caso de una emergencia, la discusión bizantina de ésta pasajera con la intransigente azafata de la tripulación podría causar una catástrofe inimaginable.

Espero que la pasajera agraviada en éste asunto, tenga dominio del idioma inglés y o castellano, para justificar que estaba en condiciones de ocupar un asiento en la salida de emergencia, pues caso contrario no debería ocupar, por razones de seguridad, un asiento en esa fila - siguiendo efectivamente el protocolo internacional en aviación-.

Las futuras aerolíneas catalanas tendrán por ende el idioma catalán y el ingles como idiomas de comunicación de la tripulación a los pasajeros. Los castellanoparlantes que no hablen también el ingles, que se chinchen pues no se podrán sentar en los asientos de emergencia.


viernes, 24 de noviembre de 2017

El dilema (eleccions/referéndum 21D) - en català -
El proper día 21 de decembre toca anar a votar (de nou) en unes eleccions “autonómicas” inconstitucionals y per tant il.legales donat que aquestes nomes poden ser convocades pel govern autonómic i no pel govern central.

Tenim 3 opcions:

a)      Anar a votar per la República Catalana (independent d’España)
b)      Votar per la continuitat de l’autonomía actual sota el control del govern estatal i
c)       No fer res  – ya sortirà el que toqui –

Si optem per la primera opció, ens preguntem:

Ens foteran fora del Euro? – doncs no. Hi i à diversos paisos que utilitzan l’euro sense problemas i sense ser de la UE. Andorra, Vaticà, etc.

No serem membres de la UE? – Molts països no ho són i Gran Bretanya just marxa. – Passa alguna cosa?. Deixarà la SEAT de fabricar cotxes pel Grup VW?. Els negocis NO tenen fronteres.

Si vull viatjar a Andalusia o Extremadura, o per al cas a França o Alemanya, em demanaran un visat? – Si tens passaport espanyol, ningú t'ho pot llevar – i per tant, tots els temes migratoris interns o externs, obligadament es mantenen sense canvi.

I  que passa amb les pensions? – totes les cotitzacions que s'hagin efectuat a qualsevol País- són subjectes a l'oportú pagament de pensió per jubilació d'aquest País. Un ciutadà amb passaport espanyol que hagi cotitzat a Espanya i ara viu a Filipines, o a Catalunya, que en aquest cas seria el mateix, té assegurada la seva pensió pel govern espanyol. Les futures cotitzacions a la Seguretat Social catalana, hauran de ser pagades pel govern català. No obstant això, Espanya té un reconegut dèficit fiscal que amenaça el fons per al pagament de les pensions espanyoles. Catalunya té per si sola, (sense les aportacions obligades a Espanya equivalents al 20% de tots els ingressos espanyols) més ingressos que despeses i per tant podrà pagar sense problemes futures prestacions de la Seguretat Social incloent les pensions.

A nivell social i cultural, l'idioma català sempre ha conviscut amb el castellà, tant al carrer com a les escoles, igual que passa amb les manifestacions culturals i socials de qualsevol origen. La segregació i la polarització són un mite infundat.

Si optem per la segona opció:

Retornem a l'estabilitat i pau social que ens brindava el nostre estatut d'Autonomia?
Lamentablement no!. – L'aplicació de l'Art. 155, corregit i augmentat molt més enllà de les pròpies lleis vigents (que no permeten una substitució del govern legítim d'una Autonomia, sense més) – es convertirà en una nova dictadura sobre el poble de Catalunya, tant independentistes com a defensors del statu quo. Algú que tingui memòria, vol tornar als temps de la censura, la prohibició de reunió, l'idioma castellà obligatori i la catequesis, com a única opció escolar? Què passarà amb l'educació laica i d'ètica per la ciutadania?.

Gaudeixo les estupendes autovies espanyoles, a les quals hem contribuït amb el 20% del total d'impostos pagats a Espanya, però trovo a faltar les mateixes infraestructures, fonamentals per al nostre desenvolupament econòmic en l'eix mediterrani, - a més sense penalitzar-nos amb peatges abusius, com si no paguéssim ja amb els nostres impostos el gaudi d'aquestes vies. En el seu lloc financem i després pagarem durant molts anys, el rescat d'autopistes fallides, aeroports inútils i experiments en plataformes marines a través de les factures incrementades de subministraments.

Amb aquesta opció la situació no canviarà, és més, en haver propiciat el govern espanyol la sortida d'importants empreses de Catalunya (sobretot de l'IBEX que compta amb consellers delegats, exmandataris del gobierno amb compensacions milionàries) empobrirà el nostre país, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball i oportunitats. Cal enfonsar Catalunya!.

Pau Social? – és molt poc probable que tot torni a la “normalitat”, quan almenys la meitat de la població catalana reprova la corrupció violencia i sobretot els mètodes de negociació inexistent amb l'Estat i la repressió en totes les seves expressions.

En quant a la tercera opció:.

El millor és no fer res i esperar a veure que passa… Aquesta opció és legítima i sobretot molt còmoda. L'inconvenient que té és que en aquest cas, a qui li valgui aquesta opció, no tindrà dret d'opinió, crítica, o queixa, de cap tipus, en funció de l'opció que surti guanyadora.

Lamentablement, és molt humà que qui menys es mulla, més critica.

Tu decideixes! - El futur dels teus fills i néts està a les teves mans.

El 21 de desembre de 2017 s'escriu una nova pàgina a la història de la qual TU en formaràs part.

jueves, 23 de noviembre de 2017

El dilema (elecciones/referéndum 21D)


El próximo 21 de diciembre toca ir a votar (de nuevo) en unas elecciones “autonómicas” inconstitucionales y por tanto ilegales dado que éstas sólo pueden ser convocadas por el gobierno autonómico y no por el gobierno central.

Tenemos 3 opciones:

a)      Ir a votar por la República Catalana (independiente de España)
b)      Votar por la continuidad de la autonomía actual bajo el manto del Gobierno estatal y
c)       No hacer nada – ya saldrá lo que salga –

Si optamos por la primera opción, nos preguntamos:
Nos echarán del Euro? – pues no. Hay varios países que usan el Euro sin problemas y sin ser de la UE. Andorra, Vaticano, etc.
No seremos miembros de la UE? – Muchos países no lo son y Gran Bretaña justo se va. – Pasa algo?.  Dejará la SEAT de fabricar coches para el Grupo VW?. Los negocios NO tienen fronteras.
Si quiero viajar a Andalucía o Extremadura, o para el caso a Francia o Alemania, me pedirán un visado? – Si tienes pasaporte español, nadie te lo puede quitar – y por lo tanto todos los temas migratorios internos o externos obligadamente se mantienen sin cambio alguno.
Y la pensión qué? – todas las cotizaciones que se hayan efectuado en cualquier País- son sujetas al oportuno pago de pensión por jubilación de ese País. Un ciudadano con pasaporte español que haya cotizado en España y ahora vive en Filipinas, o en Cataluña, que en éste caso sería lo mismo, tiene asegurada su pensión por el gobierno español. Las futuras cotizaciones a la Seguridad Social catalana, habrán de ser pagadas por el gobierno catalán. No obstante, España tiene un reconocido déficit fiscal que amenaza el fondo para el pago de las pensiones españolas. Cataluña tiene por sí sola, (sin las aportaciones obligadas a España equivalentes al 20% de todos los ingresos españoles) más ingresos que gastos y por lo tanto podrá pagar sin problemas futuras prestaciones de la Seguridad Social incluyendo las pensiones.
A nivel social y cultural, el idioma catalán siempre ha convivido con el castellano, tanto en la calle como en las escuelas, al igual que pasa con las manifestaciones culturales y sociales de cualquier origen. La segregación y la polarización son un mito infundado.

Si optamos por la segunda opción:
Retornamos a la estabilidad y paz social que nos brindaba nuestro estatuto de Autonomía?
Lamentablemente no!.  – La aplicación del Art. 155, corregido y aumentado mucho más allá de las propias leyes vigentes (que no permiten una sustitución del gobierno legítimo de una Autonomía, sin más) – se convertirá en una nueva dictadura sobre el pueblo de Cataluña, tanto independentistas como defensores del statu quo.  Alguien que tenga memoria, quiere regresar a los tiempos de la censura, la prohibición de reunión, el idioma castellano obligatorio y la catequesis, como única opción escolar? Qué pasará con la educación laica y de ética por la ciudadanía?
Disfruto las estupendas autovías españolas, a las que hemos contribuido con el 20% del total de impuestos pagados en España, pero echo a faltar las mismas infraestructuras, fundamentales para nuestro desarrollo económico en el eje mediterráneo, - además sin penalizarnos con tremendos peajes, como si no pagáramos ya con nuestros impuestos el disfrute de éstas vías. En su lugar financiamos y después pagaremos durante muchos años, el rescate de autopistas fallidas, aeropuertos inútiles y experimentos en plataformas marinas a través de las facturas incrementadas de suministros.
Con ésta opción la situación no cambiará, es más, al haber propiciado el gobierno español la salida de importantes empresas de Cataluña (sobre todo del IBEX que cuenta con consejeros delegados, ex mandatarios del gobierno con compensaciones millonarias) empobrecerá nuestro país, con la consiguiente pérdida de lugares de trabajo y oportunidades. Hay que hundir Cataluña!.
Paz Social? – es muy poco probable que todo vuelva a la “normalidad”, cuando al menos la mitad de la población catalana reprueba la corrupción y sobre todo los métodos de negociación inexistente con el Estado y la represión en todas sus expresiones.

En cuanto a la tercera opción.
Lo mejor es no hacer nada y esperar a ver que pasa…   Esta opción es legítima y sobre todo muy cómoda. El inconveniente que tiene es que en ese caso, a quien le valga dicha opción, no tendrá derecho de opinión, crítica, o queja, de ningún tipo, en función de la opción que salga ganadora.
Lamentablemente, es muy humano  que quien menos se moja, más critica.

Tu decides ! - El futuro de tus hijos y nietos está en tus manos.  

El 21 de diciembre de 2017 se escribe una nueva página en la historia de la que TU formarás parte.


domingo, 12 de noviembre de 2017

Democracia ?Etimológicamente democracia es algo así como el "Poder del Pueblo"

falta definir "el pueblo" - hay muchas definiciones en la Wikipedia al respecto -.

El caso es que un instrumento fundamental de la democracia es la capacidad de resolver conflictos de cualquier índole a través de la opinión de la mayoría de los afectados por el conflicto en cuestión.

Cual es el conflicto ? - pues básicamente una situación de tensión entre una comunidad y otra por motivos de desequilibrio de poder, de justicia, de opinión, etc., y que es resuelto a través de la decisión de una mayoría de los afectados directos de dicho conflicto.

Lo anterior no quiere decir que la solución sea perfecta, pues una mayoría no necesariamente tiene la razón última en la solución de un conflicto determinado, sin embargo al menos da evidentemente una satisfacción a una mayoría y abre el camino a negociaciones que sirven para equilibrar el problema en cuestión.

La democrácia prevee el mecanismo del referendum (sistema binario de decisión) para resolver diáfanamente situaciones que de otra manera se enquistarían y se convertirían en problemas indisolubles y tendentes a una tensión en aumento que puede acabar en soluciones nada democráticas, como la imposición por la parte más poderosa, aunque no mayoritaria en el ámbito del conflicto.

La escisción de Cataluña en éste caso sólo se podrá resolver, tarde o temprano a través de un referendum universal, avalado por todas las partes en conflicto y bajo supervisión neutral internacional, tomando en cuenta todos los intereses en juego, marginando categoricamente toda intervención política interesada en el proceso.

Las elecciones catalanas de 2015 han sido insuficientes, pues a pesar de conseguir una mayoría parlamentaria independentista, no obtubo una mayoría en número de electores a favor de la independencia.

El referendum del 1/10/2017 falló (al menos a efectos de la Unión Europea), dado que era "Ilegal" según las leyes españolas aparte de que habría tenido un resultado aún más contundente si no hubiera sido coartado de todas las maneras posibles por el estado español.

Las elecciones "autonómicas" del 21/12/2017, a parte de ser extemporáneas (ya tenemos un gobierno legítimo catalán al menos durante 2 años más), son manifiestamente ilegales conforme a la propia constitución española. Las elecciones autonómicas las convoca el President de la Generalitat, no un gobierno de ocupación.

Que pasará despues del 21/12/2017 ?  -  me reservo la opinión -, pero dudo que deje resuelto el contencioso entre España y Cataluña.

Imperativamente habrá un referendum de autoderterminación de Cataluña, cuanto antes mejor.

No es Cataluña, es la Unión Europea la que se está jugando su futuro.

Tendremos una nueva Europa con 49 naciones en lugar de 27 Estados ? - puede ser -, pero siempre será mejor tener unas naciones que viven en armonía y equilibrio social y económico con respecto a los demás, que no unos Estados autoritarios que solamente defienden recíprocamente sus intereses económicos.

La fé mueve montañasHoy, (y desde hace bastante tiempo), Cataluña es un hervidero de opiniones, ideas y acontecimientos.
Actualmente vivo exclusivamente del “adoctrinamiento” de los medios de comunicación relativos a la causa del “independentismo catalán”.

Me oriento, no sólo con los medios oficiales españoles (TVE, TV5, TV13, la Sexta) sino, por supuesto también de TV3, la 8, y diarios como Vilaweb, ARA,cat y naturalmente de los medios sociales por internet y finalmente, a veces de los medios internacionales (BBC, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, etc.

Estoy desbordado de tanta información y tanta des-información. Opiniones contradictorias y muchas veces totalmente falaces, contrarias a toda lógica, desconocimiento del trasfondo de las circunstancias y el sentido común.
Todos los ríos de tinta y bytes digitales perdidos en el ciberespacio, no sirven para nada si no se toman en cuenta varios factores, a saber:
1)      Hoy la historia ya no la cuentan solo los vencedores. La verdad prevalece finalmente, si la sociedad permeable a los acontecimientos consigue ser informada de hechos (FACTS) inapelables.
2)      Si existe una sociedad claramente diferenciada de una multitud de ciudadanos que, sin duda, rechazan el “statu quo” en que se encuentran inmersos, (si se contempla la historia) desde hace mas de 300 años (salvando algún pequeño momento de gloria), éste hecho no puede ser simplemente ignorado por la opinión pública, española, ni la europea y tampoco la universal.
3)      El agravio comparativo de un pueblo con una cultura, sociedad y “savoir-faire” claramente difenreciado del Estado al que está sometido a la fuerza, no puede jamás ser sometido por unas “leyes” que NO fueron jamás refrendados por los propios afectados. (Recorte del Estatut de Autonomía del 2006 en 2010 por iniciativa unilateral del Gobierno de España).
4)      Los medios internacionales, parecen no tener aún idea de la accidentada historia de Cataluña y sus gentes, de las represiones y del talante negociador de sus ciudadanos, del carácter dominante y conquistador del gobierno mesetario español, del expolio sistemático de ésta sociedad catalana, pacífica, trabajadora y ordenada. Antes de escribir artículos incendiarios de la mezquindad y supuestos privilegios de la sociedad catalana, bien harían los medios en conocer más a fondo los motivos de ésta nación para tener motivos urgentes de separación de un estado despótico y opresor, para más gloria de sus oligarcas, enchufes y consejeros en las grandes empresas del IBEX.
Si… es verdad, estoy adoctrinado, vaya, me han comido el coco… mi consuelo es que hay mas de 2 millones de personas como yo, adoctrinadas (debe ser porque tenemos los mejores políticos que hacen caso de las convicciones de su pueblo) – no al revés – como parece ocurrir en otras partes.

Será que nuestros políticos tendrán que convertirse además de héroes, en mártires por acatar el clamor de su pueblo, que por ello acaban en el exilio o presos?,  Para colmo son encarcelados LIDERES (sí, con mayúscula) de la Sociedad Civil por dirigir y defender la causa por el derecho inalienable de la Autodeterminación de los Pueblos, según recogido en la carta de las Naciones Unidas, suscrita por España, y que está infinitamente por encima de la famosa (y alterada ) Constitución Española.